آذرسیس

lsof commands in Linux
5/5 - (1 امتیاز)

در لینوکس همه چیز به عنوان فایل در نظر گرفته می شود و در داخل دایرکتوری ها سازماندهی می شود. lsof به معنای LiSt of Open Files است و برای یافتن اینکه کدام فایل ها با کدام فرآیند باز می شوند، استفاده می شود. همچنین می توانید با کمک دستور lsof اطلاعاتی در مورد فرآیند باز کردن فایل ها پیدا کنید. در این مقاله دستور lsof را با مثال های کاربردی بررسی می کنیم. همراه ما باشید.

 

داشتن سرور مجازی برای هر کسب و کار یا افرادی که در حوزه بازار های مالی فعالیت دارند مهم است.اگر میخواهید یک سرور مجازی ارزان و به صرفه در سیستم عامل های لینوکس یا ویندوز خریداری کنید میتوانید از خدمات سرور مجازی ویندوز و یا سرور مجازی لینوکس آذرسیس استفاده نمایید.

 

معرفی دستور lsof

ls مخفف LiSt و lsof مخفف عبارت LiSt of Open Files است. دستور lsof بصورت پیش فرض در بیشتر توزیع های لینوکس موجود است. لینوکس همه چیز را به عنوان یک فایل در نظر می گیرد. در صورتی که قادر به جدا کردن دیسک نباشید می توانید از دستور lsof استفاده کنید. همچنین می توانید با کمک دستور lsof فایل های در حال استفاده را پیدا کنید. در واقع lsof فایل های باز و در حال استفاده را براساس فرآیندها، کاربران و شناسه های پردازش لیست می کند.

معرفی دستور lsof

1. لیست کردن تمامی فایل های باز شده به کمک دستور lsof

برای لیست کردن تمام فایل های باز شده براساس تمام فرآیندهای سیستم دستور زیر را اجرا کنید:

lsof

لیستی از فایل های باز و در حال استفاده در زیر باز می شود که ستون هایی مانند Command، PID، USER، FD، TYPE و غیر را نمایش می دهد.

lsof

COMMAND  PID   USER  FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
init     1   root cwd   DIR   253,0   4096     2 /
init     1   root rtd   DIR   253,0   4096     2 /
init     1   root txt   REG   253,0  145180   147164 /sbin/init
init     1   root mem   REG   253,0  1889704   190149 /lib/libc-2.12.so
init     1   root  0u   CHR    1,3    0t0    3764 /dev/null
init     1   root  1u   CHR    1,3    0t0    3764 /dev/null
init     1   root  2u   CHR    1,3    0t0    3764 /dev/null
init     1   root  3r   FIFO    0,8    0t0    8449 pipe
init     1   root  4w   FIFO    0,8    0t0    8449 pipe
init     1   root  5r   DIR    0,10     0     1 inotify
init     1   root  6r   DIR    0,10     0     1 inotify
init     1   root  7u   unix 0xc1513880    0t0    8450 socket

بخش ها و مقدارهای آنها خود توضیحی است. اکنون ستون های FD & TYPE را دقیق تر بررسی می کنیم.

FD- مخفف File descriptor است و برخی از مقادیر رایج آن عبارت اند از:

 • cwd- دایرکتوری کاری فعلی
 • rtd- دایرکتوری root
 • txt- متن برنامه (کد و داده)
 • mem- فایل memory-mapped

1u در اعداد ستون FD توصیفگر فایل واقعی است و حالت آن توسط u،r،w فالو می شود.

 • r برای دسترسی به خواندن.
 • w برای دسترسی به نوشتن.
 • u برای دسترسی به خواندن و نوشتن.

TYPE- نوع فایل را مشخص می کند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

 • DIR- دایرکتوری
 • REG- فایل معمولی
 • CHR- فایل ویژه کاراکتر
 • First In First Out -FIFO

2. لیست کردن فایل های باز شده خاص کاربر

برای نمایش لیستی از تمامی فایل های باز شده کاربر دستور زیر را اجرا کنید:

lsof -u azarsys

COMMAND PID  USER  FD  TYPE   DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
sshd  1838 azarsys cwd  DIR   253,0   4096   2 /
sshd  1838 azarsys rtd  DIR   253,0   4096   2 /
sshd  1838 azarsys txt  REG   253,0  532336 188129 /usr/sbin/sshd
sshd  1838 azarsys mem  REG   253,0  19784 190237 /lib/libdl-2.12.so
sshd  1838 azarsys mem  REG   253,0 122436 190247 /lib/libselinux.so.1
sshd  1838 azarsys mem  REG   253,0 255968 190256 /lib/libgssapi_krb5.so.2.2
sshd  1838 azarsys mem  REG   253,0 874580 190255 /lib/libkrb5.so.3.3

3. پیدا کردن فرآیند های در حال اجرا در یک پورت خاص

اگر دستور زیر را با گزینه i- اجرا کنید می توانید از تمامی فرآیندهای در حال اجرا لینوکس یک پورت خاص اطلاع پیدا کنید. در مثال زیر تمام فرآیندهای در حال اجرا پورت 22 فهرست می شود.

lsof -i TCP:22

COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd  1471  root  3u IPv4 12683   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd  1471  root  4u IPv6 12685   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)

4. لیست کردن فایل های باز IPv4 و IPv6 

فایل های شبکه IPv4 و IPv6 را با دستورات جداگانه می توانید باز کنید.

lsof -i 4

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind  1203   rpc  6u IPv4 11326   0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind  1203   rpc  7u IPv4 11330   0t0 UDP *:954
rpcbind  1203   rpc  8u IPv4 11331   0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
avahi-dae 1241  avahi  13u IPv4 11579   0t0 UDP *:mdns
avahi-dae 1241  avahi  14u IPv4 11580   0t0 UDP *:58600

lsof -i 6

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind  1203   rpc  9u IPv6 11333   0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind  1203   rpc  10u IPv6 11335   0t0 UDP *:954
rpcbind  1203   rpc  11u IPv6 11336   0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpc.statd 1277 rpcuser  10u IPv6 11858   0t0 UDP *:55800
rpc.statd 1277 rpcuser  11u IPv6 11862   0t0 TCP *:56428 (LISTEN)
cupsd   1346  root  6u IPv6 12112   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)

5. لیست کردن فایل های باز از محدوده پورت TCP 1-1024 

با کمک دستور زیر می توانید تمام فرآیندهای در حال اجرای فایل های باز از محدوده پورت TCP از 1-1024 لیست کنید.

lsof -i TCP:1-1024

COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind 1203   rpc  11u IPv6 11336   0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd  1346  root  7u IPv4 12113   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd  1471  root  4u IPv6 12685   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
master 1551  root  13u IPv6 12898   0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
sshd  1834  root  3r IPv4 15101   0t0 TCP 192.168.0.2:ssh->192.168.0.1:conclave-cpp (ESTABLISHED)
sshd  1838 azarsys  3u IPv4 15101   0t0 TCP 192.168.0.2:ssh->192.168.0.1:conclave-cpp (ESTABLISHED)
sshd  1871  root  3r IPv4 15842   0t0 TCP 192.168.0.2:ssh->192.168.0.1:groove (ESTABLISHED)
httpd  1918  root  5u IPv6 15991   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  1918  root  7u IPv6 15995   0t0 TCP *:https (LISTEN)

6. حذف کاربر با کاراکتر “^”

در این مرحله کاربر root حذف شده است. برای حذف یک کاربر خاص می توانید از کاراکتر “^” استفاده کنید.

lsof -i -u^root

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind  1203   rpc  6u IPv4 11326   0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind  1203   rpc  7u IPv4 11330   0t0 UDP *:954
rpcbind  1203   rpc  8u IPv4 11331   0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind  1203   rpc  9u IPv6 11333   0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind  1203   rpc  10u IPv6 11335   0t0 UDP *:954
rpcbind  1203   rpc  11u IPv6 11336   0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
avahi-dae 1241  avahi  13u IPv4 11579   0t0 UDP *:mdns
avahi-dae 1241  avahi  14u IPv4 11580   0t0 UDP *:58600
rpc.statd 1277 rpcuser  5r IPv4 11836   0t0 UDP *:soap-beep
rpc.statd 1277 rpcuser  8u IPv4 11850   0t0 UDP *:55146
rpc.statd 1277 rpcuser  9u IPv4 11854   0t0 TCP *:32981 (LISTEN)
rpc.statd 1277 rpcuser  10u IPv6 11858   0t0 UDP *:55800
rpc.statd 1277 rpcuser  11u IPv6 11862   0t0 TCP *:56428 (LISTEN)

7. یافتن فایل ها و دستورات 

در مثال زیر کاربر از دستوراتی مانند دایرکتوری ping و etc/ استفاده می کند.

lsof -i -u tecmint

COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
bash         1839 azarsys  cwd     DIR   253,0       12288     15 /etc
ping          2525 azarsys  cwd     DIR   253,0       12288     15 /etc

8. لیست کردن تمام اتصالات شبکه

برای نشان دادن لیست تمام اتصالات شبکه “LISTENING & ESTABLISHED” دستور زیر را وارد کنید:

lsof -i

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind  1203   rpc  6u IPv4 11326   0t0 UDP *:sunrpc
rpcbind  1203   rpc  7u IPv4 11330   0t0 UDP *:954
rpcbind  1203   rpc  11u IPv6 11336   0t0 TCP *:sunrpc (LISTEN)
avahi-dae 1241  avahi  13u IPv4 11579   0t0 UDP *:mdns
avahi-dae 1241  avahi  14u IPv4 11580   0t0 UDP *:58600
rpc.statd 1277 rpcuser  11u IPv6 11862   0t0 TCP *:56428 (LISTEN)
cupsd   1346  root  6u IPv6 12112   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd   1346  root  7u IPv4 12113   0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd   1471  root  3u IPv4 12683   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
master  1551  root  12u IPv4 12896   0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
master  1551  root  13u IPv6 12898   0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
sshd   1834  root  3r IPv4 15101   0t0 TCP 192.168.0.2:ssh->192.168.0.1:conclave-cpp (ESTABLISHED)
httpd   1918  root  5u IPv6 15991   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd   1918  root  7u IPv6 15995   0t0 TCP *:https (LISTEN)
clock-app 2362  narad  21u IPv4 22591   0t0 TCP 192.168.0.2:45284->www.gov.com:http (CLOSE_WAIT)
chrome  2377  narad  61u IPv4 25862   0t0 TCP 192.168.0.2:33358->maa03s04-in-f3.1e100.net:http (ESTABLISHED)
chrome  2377  narad  80u IPv4 25866   0t0 TCP 192.168.0.2:36405->bom03s01-in-f15.1e100.net:http (ESTABLISHED)

9. جستجو براساس PID 

با کمک مثال زیر متوجه می شوید که PID چیست.

lsof -p 1

COMMAND PID USER  FD  TYPE   DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
init   1 root cwd  DIR   253,0   4096   2 /
init   1 root rtd  DIR   253,0   4096   2 /
init   1 root txt  REG   253,0  145180 147164 /sbin/init
init   1 root mem  REG   253,0 1889704 190149 /lib/libc-2.12.so
init   1 root mem  REG   253,0  142472 189970 /lib/ld-2.12.so

10. از بین بردن تمام فعالیت های کاربر خاص

اگر نیاز داشتید تمام فرآیند های کاربر خاص را از بین ببرید می توانید دستور زیر را وارد کنید:

kill -9 'lsof -t -u azarsys'

 نتیجه گیری

در این مقاله 10 نمونه دستور lsof در لینوکس معرفی شد و همچنین دستور lsof را با مثال های کاربردی بررسی کردیم. دستور lsof اطلاعاتی در مورد نحوه باز کردن فایل ها می دهد. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده باشد. از همراهی شما متشکریم.

سوالات متداول:

دستور lsof چه اهمیتی دارد؟

این دستور اطلاعات مربوط به فایل های باز روی سیستم را فهرست می کند. مثلا اینکه کدام فرآیند فایل را باز کرده است. فایل های باز می توانند هر فایلی روی دیسک، pip نام گذاری شده، سوکت یا دستگاهی باشند که توسط یک فرآیند باز می شد.

آیا lsof نیاز به ابزاری دارد؟

برای فیلتر کردن نتایج از دستور lsof به همراه گزینه هایش یا دستور grep استفاده کنید. این دستور به دسترسی root یا sudo نیاز دارد. زیرا اکثر فرآیندها و یا دستگاه هایی که فهرست می کند به root تعلق دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *