آذرسیس

نحوه نصب OpenLDAP در راکی لینوکس
5/5 - (5 امتیاز)

OpenLDAP مخفف عبارت Open Light Weight Directory Access Protocol است، این پروتکل کاربردی است به شما این امکان را می دهد تا سرویس های اطلاعات دایرکتوری توزیع شده را از طریق یک ISP ارزیابی و نگهداری کنید.

راه های مختلفی برای ارائه یک دایرکتوری وجود دارد، برای مثال استفاده از LDAP به شما کمک می کند تا یک مکان مرکزی برای ذخیره نام کاربری و رمز عبور ایجاد کنید.

Open LDAP ویژگی های بخصوصی دارد که سبب می شود بسیاری از کاربران از آن استفاده کنند، که در ادامه به چند ویژگی مهم از این پروتکل اشاره شده است:

  • این پروتکل رایگان است.
  • همانند لینوکس متن باز است.
  • دارای پروتکل استاندارد است.
  • اتصال احراز هویت به بسیاری از برنامه ها آسان است.
  • قابلیت تنظیم دارد و Lightweight است.

ما در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل،مختصر و مفید نصب Open LDAP برای شما آموزش دهیم ، از شما دعوت می کنیم که تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

مراحل نصب OpenLDAP در راکی لینوکس

پس از اینکه تا حدودی با نقش این پروتکل و ویژگی های آن آشنا شدید، در این بخش می خواهیم نصب را در چند مرحله به صورت کامل برای شما آموزش دهیم:

مرحله 1: استفاده از سرویس Firewalld 

با سرویس Firewalld می توانید دستور مورد نظر را در این خط فرمان اضافه کنید، شما محدودیت Firewalld را همراه با این دستور در درگاه 389 ترمینال خود برای ارتباط غیر ایمن اضافه می کنید.

دقت کنید که برای اتصال درگاه ایمن درگاه 636 منحصر به فرد و مخصوص خود کاربر خواهد بود.

firewall-cmd --permanent --add-port=389/TCP
firewall-cmd --permanent --add-port=636/TCP
firewall-cmd --reload

همچنین لازم است تا بسته های مورد نیاز را نصب کرده و توجه داشته باشید که Sssd، Open LDAP -Clients و Oddjob -Mkhomedir برای کلاینت ضروری هستند.

dnf install wget vim cyrus-sasl-devel libtool-ltdl-devel openssl-devel libdb-devel make libtool autoconf tar gcc perl perl-devel -y

مرحله 2: پیکربندی Symas Open LDAP برای لینوکس 

پس از نصب باینری های مورد نیاز، فایل مخزن از پیش تنظیم شده را از مخزن Symas کپی کنید، مراحل زیر نیز باعث می شود LDAP به سرعت راه اندازی و اجرا شود:

پیکربندی openldap در راکی لینوکس

اکنون بسته Symas Open LDAP مورد نظر را نصب کنید:

  • Symas -Open LDAP -Client

فقط شامل کتابخانه ها و دستورات کلاینت است که از آن در سیستم هایی استفاده می شود، در این حالت دسترسی به Symas Open LDAP ضروری است اما نیازی به نرم افزار سرور نیست.

  • Symas -Open LDAP -Nonopt

fla های بهینه سازی را از نصب سرور یا کلاینت استاندارد حذف می کند عملکرد را کاهش می دهد، اما قابلیت های حل اشکالات و عیب یابی را افزایش می دهد.

  • Symas -Open LDAP

Symas -Open LDAP به معنای نصب کننده سرور، شامل تمام اجزای سرویس گیرنده و سرور مورد نیاز برای ایجاد یک فهرست LDAP کاربردی می باشد.

  • Symas -Open LDAP -Devel

این مورد در صورتی استفاده می شود که هدف توسعه نرم افزار بر اساس کتابخانه هایی باشد که بخشی از Symas -Open LDAP هستند.

wget -q https://repo.symas.com/configs/SOFL/rhel8/sofl.repo -O /etc/yum.repos.d/sofl.repo

حال بسته های Symas -Open LDAP -Client و Symas -Open LDAP -Servers را نصب کنید:

dnf install symas-openldap-clients symas-openldap-servers -y

سرویس را استارت کنید:

systemctl start slapd

یک رمز عبور LDAP از یک کلید مخفی ایجاد کنید:

slappasswd -s rocky -n > /etc/openldap/passwd

توجه داشته باشید که مجوز جدید نیاز به تولید X509 برای مدت 365 روز دارد:

openssl req -new -x509 -nodes -out /etc/openldap/certs/cert.pem -keyout /etc/openldap/certs/priv.pem -days 365

محتوا تولید شده را به دایرکتوری /etc/openldap/certs در Master ldap منتقل کنید و Cert.pem را در قسمت کلاینت کپی کنید تا با اتصال LDAP احراز هویت شود:

cd /etc/openldap/certs.
chown ldap:ldap *
chmod 600 priv.pem

مرحله 3: آماده سازی الگوی پایگاه داده موجود در Open LDAP 

برای شروع این مرحله ابتدا دستور زیر را اجرا کنید:

cp -r /usr/share/openldap-servers/DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CONFIG

فایل پایگاه داده را ایجاد کنید:

[root@admin ~]#slaptest
config file testing succeeded
[root@admin~]#

حال مالکیت فایل های پایگاه داده را تغییر دهید:

chown ldap:ldap /var/lib/ldap/*

سرویس Slapd را در هنگام بوت فعال کنید که در این صورت بلافاصله استارت خواهد شد:

systemctl enable slapd --now

اکنون بررسی کنید تا ببینید که آیا سرویس اجرا می شود یا خیر؟

netstat -lt | grep ldap
tcp 0 0 0.0.0.0:ldaps 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:ldap 0.0.0.0:* LISTEN

رمز عبور Root را تنظیم کنید:

slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vi chroot.ldif
# specify the password generated above for "olcRootPW" section
dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootPW
olcRootPW: {SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f chroot.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={0}config,cn=config"

مرحله 4: اضافه کردن طرحواره های Cosine ،Nis و Inetorgperson LDAP 

برای اضافه کردن طرحواره های نام برده شده دستور زیر را اجرا کنید:

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/schema/cosine.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=cosine,cn=schema,cn=config"
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/schema/nis.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=inetorgperson,cn=schema,cn=config"
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/schema/inetorgperson.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=inetorgperson,cn=schema,cn=config"

فایل Change.ldif را در پوشه /etc/openldap/ ایجاد کرده و خطوط خروجی که با {SSHA} و {SSHA} XXX ایجاد شده است را توسط Paste Slappasswd کنید:

slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

حال نام DB به mdb تغییر کرده است اطلاعات ذخیره شده در پشتیبان mdb را می توانید در etc/openldap/slapd.d/cn=config/olcDatabase={2}mdb.ldif file/ پیدا کنید:

vi /etc/openldap/changes.ldif
dn: olcDatabase={2}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcSuffix
olcSuffix: dc=example,dc=com
dn: olcDatabase={2}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcRootDN
olcRootDN: cn=Manager,dc=example,dc=com
dn: olcDatabase={2}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcRootPW
olcRootPW: {SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/openldap/certs/cert.pem
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/openldap/certs/priv.pem
dn: olcDatabase={1}monitor,cn=config
changetype: modify
replace: olcAccess
olcAccess: {0}to * by dn.base=”gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth” read by dn.base=”cn=Manager,dc=example,d
c=com" read by * none

پیکربندی را که ورودی اصلی در دایرکتوری LDAP خواهد بود، آن را اضافه کنید:

ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/changes.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={2}mdb,cn=config"
modifying entry "olcDatabase={2}mdb,cn=config"
modifying entry "olcDatabase={2}mdb,cn=config"
modifying entry "cn=config"
modifying entry "cn=config"
modifying entry "olcDatabase={1}monitor,cn=config"

اکنون می توانید پیکربندی را تایید کنید:

slaptest -u
 config file testing succeeded

/etc/openldap/base.ldif را با دستور پیکربندی زیر ایجاد کنید:

vi /etc/openldap/base.ldif
dn: dc=example,dc=com
dc: example
objectClass: top
objectClass: domain
dn: ou=People,dc=example,dc=com
ou: People
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
dn: ou=Group,dc=example,dc=com
ou: Group
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ldapadd -x -w redhat -D cn=Manager,dc=example,dc=com -f /etc/openldap/base.ldif

مرحله 5: ایجاد کاربران با ایجاد فایل Users.ldif 

برای ایجاد کاربر باید دستور زیر را اجرا کنید:

vi users.ldif
dn: uid=user01,ou=People,dc=example,dc=com
uid: user01
cn: user01
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
userPassword: {crypt}$6$zz2TKRQVGLyPJoTU$//n.UkHKrrfkeUQUOund2QbSGRMXjU0GV73o.UlprOB3CxBxmQArsESrNUUHC7v3ZhwojszXGh7LowRSnjWhG.
shadowLastChange: 18818
shadowMin: 0
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/guests/user01

پیکربندی را تست کنید تا از حضور کاربر مطمئن شوید:

ldapsearch -x cn=user01 -b dc=example,dc=com

خروجی باید این گونه باشد:

[root@admin ~]# ldapsearch -x cn=user01 -b dc=example,dc=com
#extended LDIF
#
#LDAPv3
#base with scope subtree
#filter: cn=user01
#requesting: ALL
# user01, People, example.com
dn: uid=user01,ou=People,dc=example,dc=com
uid: user01
cn: user01
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
userPassword:: e2NyeXB0fSQ2JHp6MlRLUlFWR0x5UEpvVFUkLy9uLlVrSEtycmZrZVVRVU91bmQ
yUWJTR1JNWGpVMEdWNzNvLlVscHJPQjNDeEJ4bVFBcnNFU3JOVVVIQzd2M1pod29qc3pYR2g3TG93
UlNualdoRy4=
shadowLastChange: 18818
shadowMin: 0
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/guests/user01
user01, Group, example.com
dn: cn=user01,ou=Group,dc=example,dc=com
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: user01
userPassword:: e2NyeXB0fXg=
gidNumber: 1001
search result
search: 2
result: 0 success
numResponses: 3
numEntries: 2

اکنون که مراحل بالا را طی کردید می توانید به راحتی نصب Open LDAP را بر روی سرور راکی لینوکس خود انجام دهید و از کارایی آن در سیستم خود لذت ببرید.

همانطور که می دانید استفاده از سرورهای مجازی و سرورهای اختصاصی روز به روز در حال افزایش است و فعالیت کاربران و صاحبان کسب و کار را به طرز عجیبی بهبود بخشیده است.

اما در انتخاب سرور اختصاصی یا سرور مجازی باید به نکاتی مانند سخت افزار قدرتمند، آپتایم ، تعدادلوکیشن بالا، پهنا باند و هزاران ویژگی دیگر دقت کرد.

آذرسیس با ارائه بهترین و به روز ترین خدمات هاستینگ یک پشتیبان و همراه خوب برای کسب و کار آنلاین شما است، بهترین سرویس های جهانی با قیمت مقرون به صرفه را تنها از ما بخواهید.

برای راهنمایی بیشتر ارسال یک تیکت به پشتیبانی کافیست، کارشناسان ما 7/24 آماده پاسخگویی به شما هستند.

سخن آخر

Symas Open LDAP یک جایگزین فوق العاده برای کامپایل بسته Open LDAP از Open LDAP.org است که با استفاده از آن، نصب شما به بهترین نحو احسن انجام خواهد گرفت.

اگر مراحل بالا را به درستی دنبال کرده اید، نصب Open LDAP برایتان بسیار ساده خواهد بود، اما اگر مرحله ای از قلم بیفتد و یا به اجرا نشود سرویس نیز به درستی اجرا نخواهد شد.

برای رفع هرگونه ایراد یا اشکالی در اجرا دستورات می توانید از طریق قسمت پایانی مقاله با ارسال سوالات و نظرات خود با کارشناسان فنی وارد ارتباط سریع شوید.

برای حمایت و دریافت جدیدترین اخبار تکنولوژی آذرسیس را در فضا های مجازی اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و … دنبال کنید، از همراهی شما بسیار ممنونیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *