نحوه نصب LEMP در Arch Linux
08 آوریل 2023
خواندن 2 دقیقه
ترلان شاهماری

نحوه نصب LEMP در Arch Linux

در این مقاله نحوه نصب LEMP در Arch Linux آموزش داده خواهد شد. در این آموزش پشته LEMP ریموت از طریق SSH نصب خواهد شد که پایه ای قوی برای ساخت برنامه های وب سرور فراهم می کند. همراه ما باشید.

LEMP چیست؟

LEMP مجموعه ای از نرم افزارهای متن باز است و برای توسعه اپلیکیشن های کاربردی وب استفاده می شوند. LEMP از پشتیبانی جامعه خوبی برخوردار است و در سراسر جهان در بسیاری از اپلیکیشن های کاربردی وب با مقیاس بالا استفاده می شود.

نصب LEMP

عبارت LEMP مخففی است که پیکربندی سیستم عامل لینوکس را با یک وب سرور Nginx نشان می دهد، با داده های سایت ذخیره شده در پایگاه داده MySQL و محتوای پویا که توسط PHP پردازش می شود. LEMP مخفف عبارات زیر است:

  • L: سیستم عامل Linux
  • E: سرور Nginx
  • M: پایگاه داده MySQL
  • P: مخفف PHP

نحوه اختصاص دادن IP استاتیک در رابط شبکه

در مرحله اول باید IP استاتیک را در رابط شبکه اختصاص دهید. بعد از اینکه هسته Arch Linux را نصب کردید، باید سرور خود را ریبوت کنید. سپس باید با اکانت sudo یا اکانت روت وارد شوید و نام دستگاه های NIC سیستم خود را شناسایی کنید. برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

# ip link

برای اختصاص دادن تنظیمات شبکه استاتیک می توانید از بسته Netctl برای مدیریت اتصالات شبکه استفاده کنید. اکنون باید با اجرای دستور زیر الگوی فایل اترنت استاتیک را در مسیر سیستم netctl کپی کنید و نام آن را به یک طرح نامگذاری توصیفی تغییر دهید:

# cp /etc/netctl/examples/ethenet-static /etc/netctl/static.ens33

در این مرحله باید فایل قالب جدید را ویرایش کنید. برای این کار باید دستورالعمل های فایل را تغییر دهید و تنظیمات واقعی شبکه خود ( IP/Netmask، Gateway، Broadcast، DNS) را ارائه دهید.

# nano /etc/netctl/static.ens33
Description='A basic static ethernet connection for ens33'
Interface=ens33
Connection=ethernet
IP=static
Address=('192.168.1.33/24')
Gateway='192.168.1.1'
Brodcast='192.168.1.255'
DNS=('192.168.1.1' '8.8.8.8')

سپس باید با کمک دستور زیر اتصال شبکه خود را شروع کنید:

# netctl start static.ens33

برای تایید اتصال سیستم خود دستور زیر را وارد کنید:

# netctl status static.ens33

برای فعال کردن تنظیمات NIC گسترده سیستم دستور زیر را وارد کنید:

# netctl enable static.ens33

سپس باید شبکه خود را با نصب بسته net-tools آزمایش کنید:

# pacman -S net-tools

برای تایید تنظیمات رابط شبکه خود و بررسی اینکه همه چیز به درستی نمایش داده شده است یا خیر می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

# ping azarsys.com

درنهایت سیستم خود را ریبوت کنید تا اطمینان حاصل کنید همه چیز بدرستی پیکربندی شده است.

نحوه نصب LEMP در Arch Linux

قبل از هر کاری باید سیستم خود را بروز کنید و کنترل از راه دور را در سرور Arch Linux بدست آورید. می توانید با کمک OpenSSH سرور Arch Linux را از راه دور کنترل کنید. برای نصب OpenSSH باید دایمون SSH را با کمک دستور زیر راه اندازی کنید و سپس آن را در سطح سیستم فعال کنید:

sudo pacman -Syu
sudo pacman –S openssh

برای شروع sshd کافی است دستور زیر را وارد کنید:

sudo systemctl start sshd

با کمک دستور زیر می توانید وضعیت sshd را بررسی کنید:

sudo systemctl status sshd

برای فعال کردن sshd دستور زیر را وارد کنید:

sudo systemctl enable sshd

در ابتدای کار باید وب سرور Nginx را با کمک دستور زیر نصب کنید:

sudo pacman -S nginx

برای راه اندازی آن کافی است دستور زیر را وارد کنید:

sudo systemctl start nginx

می توانید با کمک دستور زیر وضعیت وب سرور Nginx را بررسی کنید:

 sudo systemctl status nginx

اکنون باید پایگاه داده MySQL را نصب کنید. برای این کار دستور زیر را اجرا کنید:sudo pacman -S mysql

سپس موتور MariaDB را انتخاب کنید و دستور زیر را وارد کنید تا پایگاه داده MySQL راه اندازی شود:

sudo systemctl start mysqld

با کمک دستور زیر می توانید وضعیت daemon را بررسی کنید:

sudo systemctl status mysqld

برای بهبود امنیت MySQL دستور زیر را وارد کنید:

sudo mysql_secure_installation

اکنون باید برای حساب روت MySQL رمز عبور تنظیم کنید. سپس کافی است Enter را بزنید و به همه سوالات پاسخ Yes بدهید.

دقت کنید که حساب روت MySQL با حساب روت سیستم لینوکس متفاوت است و در سطوح مختلف اجرا می شوند.

با کمک دستور زیر می توانید ورود امن MySQL به پایگاه داده را تایید کنید:

mysql -u root -p

سپس رمز عبور روت خود را وارد کنید و با وارد کردن دستور زیر از پایگاه داده خارج شوید:

exit;

برای توسعه و اجرای اپلیکیشن های پیچیده وب پویا باید زبان برنامه نویسی server-oriented PHP را نصب کنید.

دقت کنید که شما باید ماژول پشتیبان PHP-FPM را نصب کنید، چون قبلا از Nginx به عنوان یک وب سرور استفاده کردیم. با کمک ماژول پشتیبان PHP-FPM می توانید با Fast Common Gateway ارتباط برقرار کنید و محتوای پویا تولید شده توسط اسکریپت های PHP را تغییر دهید.

برای نصب سرویس PHP باید دستور زیر را وارد کنید:

sudo pacman –S php php-fpm

برای راه اندازی آن کافی است دستور زیر را اجرا کنید:

sudo systemctl start php-fpm

سپس با کمک دستور زیر می توانید وضعیت PHP را بررسی کنید:

sudo systemctl status php-fpm

برای فهرست کردن همه ماژول های PHP موجود می توانید دستورات زیر را وارد کنید:

sudo pacman –S php[TAB]
sudo pacman –Ss | grep php

در این مرحله باید PhpMyAdmin را برای پایگاه داده MySQL نصب کنید. با کمک دستور زیر می توانید PhpMyAdmin را به همراه ماژول مورد نیاز PHP نصب کنید.

pacman -S phpmyadmin php-mcrypt

سپس باید یک لینک نمادین برای مسیر سیستم PhpMyAdmin به مسیر روت پیش فرض Nginx ایجاد کنید. برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

sudo ln -s /usr/share/webapps/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html

در این مرحله باید فایل php.ini را پیکربندی کنید تا پسوند های مورد نیاز اپلیکیشن PhpMyAdmin را شامل شود:

sudo nano /etc/php/php.ini

می توانید با کلیدهای CTRL+W آن را پیدا کنید و خطوط زیر را از آن حذف کنید:

extension=mysqli.so
extension=mysql.so
extension=mcrypt.so
mysqli.allow_local_infile = On

اکنون برای اینکه دستورالعمل open_basedir با دایرکتوری های زیر شبیه شود باید آن را پیدا کنید و سپس ویرایش کنید.

open_basedir= /srv/http/:/home/:/tmp/:/usr/share/pear/:/usr/share/webapps/:/etc/webapps/

در این مرحله باید PHP-FPM FastCGI در دستورالعمل Nginx میزبان محلی را فعال کنید. پیکربندی فایل وب سرور nginx.conf را با کمک دستور زیر پشتیبان گیری کنید و آن را با محتوای زیر جایگزین کنید:

sudo mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

اکنون باید کل محتوای زیر را در nginx.conf اضافه کنید.

#user html;
worker_processes 2;

#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

#pid logs/nginx.pid;

events {
worker_connections 1024;
}

http {
include mime.types;
default_type application/octet-stream;
sendfile on;
#tcp_nopush on;
#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;
gzip on;

server {
listen 80;
server_name localhost;
root /usr/share/nginx/html;
charset koi8-r;
location / {
index index.php index.html index.htm;
autoindex on;
autoindex_exact_size off;
autoindex_localtime on;
}

location /phpmyadmin {
rewrite ^/* /phpMyAdmin last;
}

error_page 404 /404.html;

# redirect server error pages to the static page /50x.html

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root /usr/share/nginx/html;
}

location ~ \.php$ {
#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; (depending on your php-fpm socket configuration)
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi.conf;
}

location ~ /\.ht {
deny all;

بعد از اینکه تنظیمات فایل را انجام دادید باید سرویس های PHP-FPM و Nginx را با کمک دستورهای زیر ریستارت کنید.

sudo systemctl restart php-fpm
sudo systemctl restart nginx

سپس باید از مرورگر خود به آدرس http://localhost/phpmyadmin از node محلی یا htttp://arch_IP/phpmyadmin از یک کامپیوتر دیگر بروید.

در نهایت باید سیستم LEMP را فعال کنید. برای این کار دستورات زیر را وارد کنید:

sudo systemctl enable php-fpm
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl enable mysqld

سرور مخصوص برای وب سایت شما در سایت آذرسیس همراه با گواهی ISO در اختیار شما کاربران عزیز قرار داده می شود. همچنین شما می توانید جهت خرید سرور مجازی ارزان به سایت آذرسیس مراجعه کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله نحوه نصب LEMP (Nginx، PHP، MySQL با موتور MariaDB و PHPMyAdmin) در Arch Linux آموزش داده شد. پس از نصب شما دارای یک رابط پویا کامل برای شروع و توسعه اپلیکیشن های کاربردی وب هستید. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

لینک کوتاه مقاله
https://azarsys.com/?p=1134


نویسنده مقاله
مقالات مرتبط
دیدگاه بگذارید