آذرسیس

نحوه نصب Innotop برای نظارت بر عملکرد سرور MySQL
4/5 - (4 امتیاز)

آیا می دانستید که شما می توانید از Mytop برای نظارت اولیه MySQL استفاده کنید؟ در نظر بگیرید که ممکن است شرایطی به وجود آید که در آن از شما خواسته شود ارزیابی پیشرفته و دقیق از عملکرد های داخلی عملیات MySQL انجام دهید. Mytop قادر به انجام شرایط بالا نیست، پس در این حالت Innotop گزینه خوبی برای شماست و با کمک آن می توانید بر وضعیت تکرار MySQL نظارت داشته باشید. برای انجام بررسی های بیشتر و تخصصی در این مورد می توانید به ادامه تیتر های تحریر شده در این دسته از آموزش های پیشرفته در این مقاله آذرسیس مراجعه نمایید.

نحوه نصب Innotop برای نظارت بر عملکرد سرور MySQL

مفهوم Innotop در سرور MySQL

Innotop یک برنامه خط فرمان است که بر سرور های محلی و راه دور MySQL تحت موتور InnoDB کار کرده و نظارت می کنند. Innotop ویژگی ها و انواع مختلفی را دارد که به نظارت بر جنبه های مختلف عملکرد MySQL کمک می کند و مدیر پایگاه داده را یاری می نماید تا متوجه شود مشکل سرور MySQL چیست؟ Innotop به نظارت بر وضعیت MySQL replication، آمار کاربر بافر های InnoDB، اطلاعات ورودی و خروجی InnoDB، لیست پرس و جو، جداول باز و قفل و غیره کمک می کند. همچنین داده های خود را به طور منظم رفرش می کند و شما به این صورت می توانید نتایج به روز شده خود را مشاهده کنید.

نحوه نصب Innotop برای نظارت بر عملکرد سرور MySQL: مفهوم Innotop

نصب Innotop برای نظارت بر عملکرد سرور MySQL

توجه داشته باشید که Innotop به طور پیش فرض در توزیع های لینوکس وجود ندارد. برای نصب Innotop باید ابتدا مخزن Epel را فعال کرده و سپس دستور زیر را اجرا کنید:

yum install innotop

باید خروجی زیر را دریافت کنید:

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.mirror.net.in
 * epel: epel.mirror.net.in
 * epel-source: epel.mirror.net.in
 * extras: centos.mirror.net.in
 * updates: centos.mirror.net.in
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package innotop.noarch 0:1.9.0-3.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==========================================================================================================
 Package			Arch		Version			Repository		Size
==========================================================================================================
Installing:
 innotop            noarch     1.9.0-3.el6       epel          149 k

Transaction Summary
==========================================================================================================
Install    1 Package(s)

Total download size: 149 k
Installed size: 489 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
innotop-1.9.0-3.el6.noarch.rpm                           | 149 kB  00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : innotop-1.9.0-3.el6.noarch							1/1 
 Verifying : innotop-1.9.0-3.el6.noarch                            1/1 

Installed:
 innotop.noarch 0:1.9.0-3.el6                                                                 

Complete!

با دستور زیر می توانید Innotop را شروع کنید. دقت داشته باشید که در آخر گزینه Enter را بزنید:

 innotop -u root -p 'azarsys'

پس از اینکه شما به سرور MySQL متصل شدید، باید خروجی زیر را مشاهده کنید:

[RO] Dashboard (? for help) 
Uptime MaxSQL ReplLag Cxns Lock QPS   QPS Run Run Tbls Repl  SQL
  61d           4   0 254.70 _     _   462 Off 1
 • راهنما Innotop

در این مرحله برای دریافت خلاصه ای از گزینه ها و کاربرد های خط فرمان کافی است “?” را بزنید:

Switch to a different mode:
  A Dashboard     I InnoDB I/O Info   Q Query List
  B InnoDB Buffers  K InnoDB Lock Waits  R InnoDB Row Ops
  C Command Summary  L Locks        S Variables & Status
  D InnoDB Deadlocks M Replication Status  T InnoDB Txns
  F InnoDB FK Err   O Open Tables     U User Statistics

Actions:
  d Change refresh interval    p Pause innotop
  k Kill a query's connection   q Quit innotop
  n Switch to the next connection x Kill a query

Other:
 TAB Switch to the next server group  / Quickly filter what you see
  ! Show license and warranty     = Toggle aggregation
  # Select/create server groups    @ Select/create server connections
  $ Edit configuration settings    \ Clear quick-filters
Press any key to continue

همچنین در این بخش مواردی از استفاده Innotop وجود دارد. می توایند از کلید های حروف بزرگ برای جا بجایی بین حالت ها استفاده کنید.

 • آمار کاربران

در این حالت آمار کاربر و آمار فهرست بندی شده بر اساس ترتیب خوانده شده را مشاهده خواهید کرد:

CXN    When  Load QPS  Slow QCacheHit KCacheHit BpsIn  BpsOut 
localhost Total 0.00 1.07k  697   0.00%   98.17% 476.83k 242.83k
 • فهرست پرس و جو

در این حالت خروجی مشابه حالت فهرست جستجو Mytop از SHOW FULL PROCESSLIST نمایش داده می شود و برای استفاده عمومی بسیار مفید است ولی باید به یاد داشته باشید که در این ویژگی اطلاعات InnoDB نمایش داده نمی شود:

When  Load Cxns QPS  Slow Se/In/Up/De%      QCacheHit KCacheHit BpsIn  BpsOut
Now  0.05   1 0.20   0  0/200/450/100       0.00%  100.00% 882.54 803.24
Total 0.00  151 0.00   0 31/231470/813290/188205   0.00%   99.97%  1.40k  0.22

Cmd   ID   State        User   Host     DB   Time   Query
Connect   25 Has read all relay system u             05:26:04
 • InnoDB I/O Info

در این حالت به طور پیش فرض آمار ورودی/خروجی InnoDB، رشته های وروری/ خروجی، ورودی/ خروجی معلق، فایل ورودی/ خروجی و جداول آمار گزارش نمایش داده می شود:

____________________ I/O Threads ____________________
Thread Purpose        Thread Status 
   0 insert buffer thread  waiting for i/o request
   1 log thread       waiting for i/o request
   2 read thread      waiting for i/o request
   3 write thread      waiting for i/o request

____________________________ Pending I/O _____________________________
Async Rds Async Wrt IBuf Async Rds Sync I/Os Log Flushes Log I/Os
    0     0       0     0      0    0

________________________ File I/O Misc _________________________
OS Reads OS Writes OS fsyncs Reads/Sec Writes/Sec Bytes/Sec
   26     3     3   0.00    0.00     0

_____________________ Log Statistics _____________________
Sequence No. Flushed To Last Checkpoint IO Done IO/Sec
0 5543709  0 5543709 0 5543709       8  0.00
 • بافر های InnoDB

این بخش اطلاعاتی در مورد Pool بافر InnoDB، آمار صفحه، درج بافر و شاخص هش تطبیقی را نشان می دهد. داده ها از SHOW INNODB STATUS واکشی می شوند:

__________________________ Buffer Pool __________________________
Size  Free Bufs  Pages  Dirty Pages  Hit Rate  Memory  Add'l Pool
512         492     20            0  --        16.51M     841.38k

____________________ Page Statistics _____________________
Reads Writes Created Reads/Sec Writes/Sec Creates/Sec
  20    0    0    0.00    0.00     0.00

______________________ Insert Buffers ______________________
Inserts Merged Recs Merges Size Free List Len Seg. Size
   0      0    0   1       0     2

__________________ Adaptive Hash Index ___________________
Size  Cells Used Node Heap Bufs Hash/Sec Non-Hash/Sec
33.87k              0   0.00     0.00
 • InnoDB Row Ops

در این قسمت به طور پیش فرض خروجی عملیات ردیف InnoDB، عملکرد ردیف متفرقه، سمافورها و جداول آرایه انتظار نشان داده می شود:

________________ InnoDB Row Operations _________________
Ins Upd Read Del Ins/Sec Upd/Sec Read/Sec Del/Sec
 0  0   0  0   0.00   0.00   0.00   0.00

________________________ Row Operation Misc _________________________
Queries Queued Queries Inside Rd Views Main Thread State 
       0        0     1 waiting for server activity

_____________________________ InnoDB Semaphores _____________________________
Waits Spins Rounds RW Waits RW Spins Sh Waits Sh Spins Signals ResCnt
  2   0   41     1     1     2     4    5    5

____________________________ InnoDB Wait Array _____________________________
Thread Time File Line Type Readers Lck Var Waiters Waiting? Ending?
 • خلاصه دستور

این حالت تمام جدول Cmd_Summary را نمایش می دهد، که به صورت زیر است:

_____________________ Command Summary _____________________
Name          Value   Pct   Last Incr Pct  
Com_update       11980303 65.95%     2 33.33%
Com_insert        3409849 18.77%     1 16.67%
Com_delete        2772489 15.26%     0  0.00%
Com_select          507  0.00%     0  0.00%
Com_admin_commands      411  0.00%     1 16.67%
Com_show_table_status    392  0.00%     0  0.00%
Com_show_status       339  0.00%     2 33.33%
Com_show_engine_status    164  0.00%     0  0.00%
Com_set_option        162  0.00%     0  0.00%
Com_show_tables        92  0.00%     0  0.00%
Com_show_variables      84  0.00%     0  0.00%
Com_show_slave_status     72  0.00%     0  0.00%
Com_show_master_status    47  0.00%     0  0.00%
Com_show_processlist     43  0.00%     0  0.00%
Com_change_db         27  0.00%     0  0.00%
Com_show_databases      26  0.00%     0  0.00%
Com_show_charsets       24  0.00%     0  0.00%
Com_show_collations      24  0.00%     0  0.00%
Com_alter_table        12  0.00%     0  0.00%
Com_show_fields        12  0.00%     0  0.00%
Com_show_grants        10  0.00%     0  0.00%
 • متغیرها و حالت ها

در این بخش آمار ها مانند بخش پرس و جو ها در ثانیه، محاسبه می شود و در چند حالت مختلف نمایش داده می شود:

QPS   Commit_PS   Rlbck_Cmt Write_Commit   R_W_Ratio   Opens_PS  Tbl_Cch_Usd  Threads_PS Thrd_Cch_Usd CXN_Used_Ever CXN_Used_Now
 0       0       0   18163174       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163180       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163188       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163192       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163217       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163265       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163300       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163309       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163321       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 0       0       0   18163331       0       0       0       0       0     1.99     1.32
 • حالت Replication

این قسمت خروجی Slave SQL Status، Slave I/O Status و Master Status را نمایش می دهد. دو بخش اول حالت Slave و Slave I/O Thread و آخرین بخش حالت Master را نشان می دهد:

_______________________ Slave SQL Status _______________________
Master    On? TimeLag Catchup Temp Relay Pos Last Error
172.16.25.125 Yes  00:00   0.00   0  41295853      

____________________________________ Slave I/O Status _____________________________________
Master    On? File       Relay Size Pos    State              
172.16.25.125 Yes mysql-bin.000025   39.38M 41295708 Waiting for master to send event

____________ Master Status _____________
File       Position Binlog Cache
mysql-bin.000010 10887846     0.00%
 • Non-Interactively

به کمک دستور زیر می توانید Innotop را به صورت غیر تعاملی اجرا کنید:

 innotop --count 5 -d 1 -n
uptime	max_query_time	time_behind_master	connections	locked_count	qps	spark_qps	run	spark_run	open	slave_running	longest_sql
61d			2	0	0.000363908088893752				64	Yes 	
61d			2	0	4.96871146980749	_		_	64	Yes 	
61d			2	0	3.9633543857494	^_		__	64	Yes 	
61d			2	0	3.96701862656428	^__		___	64	Yes 	
61d			2	0	3.96574802684297	^___		____	64	Yes
 • نظارت بر پایگاه داده از راه دور

با کمک دستور زیر با استفاده از نام کاربری، رمز عبور و Hostname می توانید بر پایگاه داده از راه دور در یک سیستم راه دور نظارت کنید:

 innotop -u username -p password -h hostname

سخن آخر

اکنون که به پایان یکی دیگر از مقالات آموزشی رسیدیم امیدواریم از مطالعه این موضوع نیز لذت برده باشید، برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده و نصب Innotop می توانید Man Innotop را در ترمینال بزنید و به صفحات Man مراجعه کنید. انعطاف پذیری، همیشه به روز بودن و عدم نیاز به هرگونه پیکربندی از مزایا خوب نصب Innotop، برای یک کاربر به شمار می آید. فراموش نکنید که می توانید از مزیت های انتخاب سرور اختصاصی یا سرور مجازی از آذرسیس همراه با کیفیت، سرعت و پشتیبانی نا محدود به طور همزمان تجربه کنید.

Share this Post

4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *