آذرسیس

Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Joomla
Hubspot
Drupal
Wix
Shopify
Magento
15 مثال از دستورات پایه ls در لینوکس
5/5 - (1 امتیاز)

دستور ls یکی از پرکاربردترین دستورات اجرایی در لینوکس است، همینطور، دستور ls اولین دستوری است که ممکن است در هنگام ورود به محیط ترمینال لینوکس استفاده کنیم. اکثر کسانی که با لینوکس کار می کنند، هر روز از دستور ls استفاده می کنند. حتی اگر تمام ترفندهای این دستور را ندانند و استفاده نکنند. در این مقاله، به بررسی 15 مثال از دستورات پایه ls در لینوکس خواهیم پرداخت. با ما تا آخر این آموزش همراه باشید.

مقاله مفید: 13 دستورات پیکربندی و عیب یابی شبکه لینوکس

بررسی 15 مثال از دستورات ls در لینوکس

در این آموزش با مثال هایی که قرار داده شده، یاد خواهید گرفت چگونه از دستورات اساسی لینوکس در محیط ترمینال استفاده کنید.

1. فهرست کردن فایل ها و دایرکتوری ها در لینوکس

دستور ls را بدون لیست گزینه ای فایل ها و دایرکتوری ها با فرمت خالی، که در آن نمی توانیم جزئیاتی مانند انواع فایل، اندازه، تاریخ و زمان اصلاح شده، مجوزها، پیوندها و غیره را مشاهده کنیم، اجرا می کنیم.

ls
0001.pcap Desktop Downloads
index.html install.log.syslog Pictures
Templates anaconda-ks.cfg Documents
fbcmd_update.php install.log Music
Public Videos

2. فهرست کردن طولانی فایل ها در لینوکس

در این قسمت، با دستور ls -l (-l یک کاراکتر است و عدد نیست) فایل و یا دایرکتوری، سایز، زمان و تاریخ اصلاح شده، نام فایل و پوشه صاحب فایل و مجوزهای آن را نشان می دهیم.

ls -l

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos

3. مشاهده فایل های مخفی یا hidden در لینوکس

لیست تمام فایل هایی که شامل فایل های مخفی می شود با این دستور آغاز می شوند:

ls -a

. .bashrc Documents .gconfd
install.log .nautilus .pulse-cookie
.. .cache Downloads .gnome2
install.log .netstat.swp .recently-used.xbel
0001.pcap .config .elinks .gnome2_private
.kde .opera .spice-vdagent
anaconda-ks.cfg .cshrc .esd_auth .gtk-bookmarks
.libreoffice Pictures .tcshrc
.bash_history .dbus .fbcmd .gvfs
.local .pki Templates
.bash_logout Desktop fbcmd_update.php .ICEauthority
.mozilla Public Videos
.bash_profile .digrc .gconf index.html
Music .pulse .wireshark

4. فهرست کردن فایل ها با فرمت قابل بازخوانی برای انسان (human readable)

در اینجا با به کار بردن ترکیبی از گزینه lh-، اندازه ها را در قالب فرمت human-readable نشان می دهیم.

ls -lh

total 176K
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap
-rw-------. 1 root root 1.6K Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4.0K Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 21K Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 46K Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 48K Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 12K Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Jul 31 02:48 Videos

5. فهرست کردن فایل ها و دایرکتوری ها با استفاده از کاراکتر ‘/’ در آخر

استفاده از گزینه F- با دستور ls و اضافه کردن کاراکتر ‘/’ در آخر هر دایرکتوری

ls -F

0001.pcap Desktop/ Downloads/ index.html
install.log.syslog Pictures/ Templates/
anaconda-ks.cfg Documents/ fbcmd_update.php install.log
Music/ Public/ Videos/

6. فهرست کردن فایل ها به صورت معکوس در لینوکس

در دستور فوق با گزینه ls -r، فایل ها و دایرکتوری ها به صورت معکوس را نشان می دهیم:

ls -r

Videos Public Music install.log
fbcmd_update.php Documents anaconda-ks.cfg
Templates Pictures install.log.syslog index.html
Downloads Desktop 0001.pcap

7. فهرست کردن ساب دایرکتوری در لینوکس به صورت بازگشتی

گزینه ls -R لیست درخت های دایرکتوری بسیار طولانی را فهرست می کند. مثالی از خروجی این دستور را در زیر مشاهده می کنیم:

ls -R

total 1384
-rw-------. 1 root root 33408 Aug 8 17:25 anaconda.log
-rw-------. 1 root root 30508 Aug 8 17:25 anaconda.program.log

total 132
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 19 03:14 access_log
-rw-r--r--. 1 root root 61916 Aug 10 17:55 access_log-20120812


total 68
-rw-r--r-- 1 lighttpd lighttpd 7858 Aug 21 15:26 access.log
-rw-r--r--. 1 lighttpd lighttpd 37531 Aug 17 18:21 access.log-20120819


total 12
-rw-r--r--. 1 root root 0 Aug 12 03:17 access.log
-rw-r--r--. 1 root root 390 Aug 12 03:17 access.log-20120812.gz

8. فهرست کردن فایل ها و دایرکتوری ها به ترتیب معکوس در لینوکس

با ترکیبی از دستور ltr- آخرین تاریخ اصلاحات فایل و دایرکتوری را در آخر نشان می دهیم:

ls -ltr

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap

9. مرتب سازی فایل ها براساس حجم در لینوکس

حالا با ترکیبی از دستور lS- حجم فایل را به ترتیب نشان می دهیم، فایل هایی که حجم بیشتری دارند در اول نشان داده می شوند:

ls -lS

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 683 Aug 19 09:59 0001.pcap

10. نمایش Inode number فایل و دایرکتوری

می توانیم تعدادی از اعداد که قبل از نام فایل یا دایرکتوری چاپ شده اند، ببینیم. با گزینه i- فایل و یا دایرکتوری را با یک شماره inode لیست می کنیم:

ls -i

20112 0001.pcap 23610 Documents 23793 index.html
23611 Music 23597 Templates 23564 anaconda-ks.cfg
23595 Downloads 22 install.log 23612 Pictures 23613 Videos
23594 Desktop 23585 fbcmd_update.php 35 install.log.syslog
23601 Public

11. نمایش نسخه دستور ls

به این صورت نسخه دستور ls را بررسی می کنیم:

ls --version

ls (GNU coreutils) 8.4
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

12. نمایش صفحه راهنما یا help page دستور ls

همانطور که مشاهده می کنید، صفحه راهنمای دستور ls را با گزینه های آن نشان می دهیم:

ls --help

Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

13. فهرست کردن اطلاعات دایرکتوری در لینوکس

می توانیم با دستور ls -l فایل ها را تحت دایرکتوری tmp/ فهرست کنیم. جایی که با پارامترهای ld- اطلاعات دایرکتوری tmp/ نشان داده می شود.

ls -l /tmp
total 408
drwx------. 2 narad narad 4096 Aug 2 02:00 CRX_75DAF8CB7768
-r--------. 1 root root 384683 Aug 4 12:28 htop-1.0.1.tar.gz
drwx------. 2 root root 4096 Aug 4 11:20 keyring-6Mfjnk
drwx------. 2 root root 4096 Aug 16 01:33 keyring-pioZJr
drwx------. 2 gdm gdm 4096 Aug 21 11:26 orbit-gdm
drwx------. 2 root root 4096 Aug 19 08:41 pulse-gl6o4ZdxQVrX
drwx------. 2 narad narad 4096 Aug 4 08:16 pulse-UDH76ExwUVoU
drwx------. 2 gdm gdm 4096 Aug 21 11:26 pulse-wJtcweUCtvhn
-rw-------. 1 root root 300 Aug 16 03:34 yum_save_tx-2012-08-
16-03-34LJTAa1.yumtx

ls -ld /tmp/

drwxrwxrwt. 13 root root 4096 Aug 21 12:48 /tmp/

14. نمایش UID و GID فایل ها

برای نمایش UID و GID فایل ها و دایرکتوری ها، گزینه n- را با دستور ls استفاده می کنیم.

ls -n

total 36
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Downloads
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Music
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Pictures
-rw-rw-r--. 1 500 500 12 Aug 21 13:06 tmp.txt
drwxr-xr-x. 2 500 500 4096 Aug 2 01:52 Videos

15. دستور ls و نام مستعار آن

حالا نام مستعاری را برای دستور ls ایجاد می کنیم و زمانی که دستور ls را اجرا کنیم بصورت پیش فرض گزینه l- را می گیرد و یک لیست طولانی همانطور که قبلا ذکر شد، نمایش می دهد.

alias ls="ls -l"

برای پاک کردن نام مستعاری که قبلا توضیح داده شد، فقط از دستور unalias استفاده می کنیم:

unalias ls

مقاله مفید: 5 دستور chattr برای Immutable یا تغییرناپذیر کردن فایل های مهم در لینوکس

نتیجه گیری

امیدواریم پس از مطالعه این مقاله، نحوه استفاده از مهمترین دستورات ls را در لینوکس یاد گرفته باشید و این مطالب برای شما مفید واقع شده باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید از بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

Share this Post

3 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *